Domů

Firma ZOS Liběšovice s.r.o. vznikla 9.2. 1993, zemědělskou činnost zahájila v roce 1995.Vedení je složeno výhradně z členů rodiny Vostřelových, lze tedy charakterizovat firmu jako rodinnou. Na počátku  byla firma zaměřena především na produkci chmele, který se pěstoval na výměře 56 ha plodných chmelnic. V letech 1996 a 1997 vrcholila odbytová krize a v důsledkutoho došlo ke snížení výměry na 20 ha plodných ploch chmele.V této době se firma zaměřila především na intenzívní produkci na orné půdě. Došlo ke zvýšení výměry orné půdy z 508 ha v roce 1996 na 943 ha v roce 2006.  Z tržních komodit je upřednostněna především potravinářská pšenice a sladovnický ječmen.Z olejnin , řepky ozimé a slunečnice. Další významnou součástí našich tržeb byla výroba mléka a prodej jatečního skot.V produkci mléka se firma řadila mezi nejlepší chovatele holštýnského skotu v této oblasti. Užitkovost dojných krav byla v roce 2002 na úrovni 7.133 l za laktaci. Protože se chovaly dojnice v nevyhovující stáji , s nízkou produktivitou práce, bylo rozhodnuto o jejím zrušení a zaměření se na rostlinou produkci a výrobu chmele. Stavy dojnic se v roce 2002 tlumily a koncem roku a v lednu 2003 byly prodány. Během roku 2003 a 2004  bylo dále prodáno zbývajících  40 jalovic a 40 býků , čímž byla živočišná výroba ukončena. Do budoucna se s chovem skotu nepočítá. Veškeré  finanční zdroje jsou investovány do výstavby a výsadby chmelnic, kdy od roku 1998 zakládáme okolo 6 ha chmelnic ročně.Oproti minulému roku jsme upustili od pěstování chmele na výměře 7 ha v kú. Pšov , kde jsme v posledních letech dosahovali podprůměrných výnosů.V říjnu 2004 bylo založeno v kú. Siřem  nákladem 700 tis. Kč  7,68 ha nové chmelnice ,která bude plodit v roce  2006 .Současně obhospodařujeme chmel na 48 ha.Do  rostlinné výroby jsme po roce 2002 získali na leasing kombajn JOHN  DEER, kterým jsme vyřešili problém s kvalitou a včasností sklizně. V roce 2002 jsme přebudovali  seník na  sklad   obilí s kapacitou 1000 tun obilovin.Dále byly modernizovány obě sklizňová střediska chmele, kde byly namontovány nákladem 600 tisíc Kč nové  česací stěny. V roce 2003 a 2004 firma nakoupila pozemky v kú. Liběšovice o celkové výměře 42 ha.
Z toho důvodu  byla opět zvýšena kapacita rekonstruovaného skladu obilí na celkových 1500 tun obilovin. Průběžně v letech 2003 až 2004 firma  obnovila a vysázela nové chmelnice o celkové výměře 10 ha. Na podzim roku 2005 se nákladem 500tis. Kč postavila a založila v kú.Liběšovice nová chmelnice o výměře 1,9 ha .V kú.Siřem se naopak zlikvidoval přestárlý porost o výměře 1,58 ha.V květnu 2004  firma zakoupila na leasing nový traktor  New Holland , speciálně vybavený k úpravě a postřiku  chmelových porostů.Dalším   důležitým krokem bylo vybudování nadzemní čerpací stanice Bencalor ,která je umístěna v areálu firmy  a slouží k zásobování naftou. V roce 2005 jsme přebudovali bývalou stáj v kú. Siřem na sklad obilí s kapacitou   500 t .Celkem   jsme   tedy schopni  uskladnit ve   vlastních    prostorách  cca 2000 t obilovin.V předcházejícím roce byli pořízeny na finanční leasing dva stroje do polní výroby , a to radličkový podmítač HORSCH v ceně 801tis.Kč bez DPH a plošný postřikovač NAPA v ceně 614tis. Kč bez DPH.Nově zakoupené stroje výrazně  pomohou ke zkvalitnění polních prací ,dodržení agrotechnických termínů a zvýšení produktivity práce.

Majetek firmy tvoří dvě sklizňová střediska chmele ( česačka, sušárna), každá s kapacitou 25 ha.Kravín na ustájení 96 ks dojnic, stodola na obilí s kapacitou 500 t , seník ,který slouží jako sklad obilí, dílny, administrativní budova, ocelokolna , která slouží jako sklad obilí, 2 kolny na uložení strojů, 5 bytových jednotek. Dále stroje a zařízení na obdělávání a sklizeň chmele a polních plodin. Část majetku je vlastní a větší část majetku firma splácí na základě postoupených pohledávek oprávněných osob splatných do roku 2010.Firma vlastní 42 ha půdy.

Rostlinná výroba podléhá sezónním vlivům, které jsou kompenzovány pojišťovnou,  která hradí škody na obilovinách , ve chmelu a olejninách. U České pojišťovny jsou pojištěny veškeré nemovitosti, motorová vozidla, dále pak kompletní produkce v polní výrobě a chmel

Ve firmě pracuje v sezónních měsících 13 zaměstnanců, z toho 5 THP pracovníci,1 opravář,a 7 traktoristů.

ZOS Liběšovice s.r.o.  v současné době  využívá k financování krátkodobé provozní úvěry.   Největším závazkem jsou postoupené pohledávky od restituentů na základě kterých  byl převeden majetek. V současnosti se s restituenty jedná a plnění se přesouvá z původních 100% na 50 – 70 % nominální hodnoty.

Financování výroby je zajištěno částečně prostřednictvím zelených úvěrů ( osiva, hnojiva, chemikálie, nafta proti komoditám ze sklizně), finančních  záloh na vyprodukovaný chmel a postupného prodeje obilovin. K dalšímu  financování využíváme provozní úvěr s dotací úroků od PGRLF.

Zvýšení produkce se v následujících letech předpokládá především u výroby chmele, kdy konečná výměra by se měla pohybovat mezi 50 – 55 ha plodných chmelnic. Tímto zvýšením chmele dojde k opětovnému využívání již zakoupené technologie, která svou kapacitou odpovídá výměře pěstování .

Cílem v rostlinné výrobě je neustále zvyšovat ha výnosy, zavádět nové technologie a poznatky, které sníží náklady na jednotku produkce. Na základě  uzavřených smluv přizpůsobovat sortiment pěstovaných komodit v závislosti na poptávce odběratelů.

Z finančních prostředků  získaných z efektivněním  výroby a ze zdrojů  EU  je naším prvořadým úkolem vypořádání  s restituenty. Dále potom kupovat do vlastnictví ornou půdu a využívat všech podpůrných programů na obnovu strojového parku.

Domů